Soorten

De ene bloembol bloeit ieder jaar op nieuw, de andere niet. Dit komt omdat bloembollen zich laten onderverdelen in drie verschillende groepen.

– eenjarige bloembollen
– meerjarige bloembollen
– verwilderings bloembollen

De drie groepen kunnen op verschillende manieren in de tuin worden toegepast.

Toepassing eenjarigen

Dit is meestal het geval wanneer bloembollen worden ingezet voor een massaal kleureffect. Denk daarbij aan bloemperken met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, aan zeeën van blauwe druifjes of aan lange linten met grootkronige narcissen. Vooral bloembollen met sprekende kleuren (rood,geel,blauw) zijn voor dit doel geschikt.

Toepassing meerjarige beplanting

We noemen dit ‘meerjarenbloei’ en bedoelen daar mee dat eenmalig geplante voorjaarsbollen na de bloei in de grond blijven zitten en rustig de tijd krijgen om af te sterven om zich ondergronds voor te bereiden op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden volgen dus eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Veelal maken voorjaarsbollen die op deze manier verwerkt worden onderdeel uit van een bestaande meerjarige beplanting zoals een vasteplanten-, heester- of rozenborder. Voorjaarsbollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei zijn onder andere bepaalde narcissen-, tulpen- en hyacintencultivars en een groep bijzondere bolgewassen. In deze situatie is het essentieel om zowel de kleuren van de bloembollen onderling als die van bollen en vaste beplanting op elkaar af te stemmen.

Bloembollen die geschikt zijn voor verwildering hebben nog net iets meer te bieden dan de bloembollen die onder de noemer ‘meerjarenbloei’ vallen. Verwilderingsbollen blijven na de bloei ook in de grond en komen ook ieder jaar terug, maar als bijkomend voordeel breiden ze zich uit, mits geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht). Verwilderingsbollen kunnen zelfstandig fungeren, zoals sneeuwklokjes en krokussen in gazons en grasbermen, maar ze kunnen ook onderdeel uitmaken van een bestaande beplanting, bijvoorbeeld in plantvakken met bodembedekkers onder bomen en heesters. Narcissen, Scilla’s en Leucojums zijn voorbeelden van verwilderingsbollen die hier op hun plaats zijn.